لباس سفید

بچهای به مادرش می گوید: مامان چرا عروسها لباس سفید می پوشند؟ مادر به او میگوید:خوب معلوم است مادر رنگ سفید رنگ خوشحالی و شادی است و رنگ سیاه علامت غم وغصه و بدبختی است.بچه:حالا فهمیدم چرا دامادها لباس سیاه می پوشند.قهقهه

/ 3 نظر / 7 بازدید
نیلو

Hi my dear your blog is very fantastic I will be happy if you come to my veb Thanks for your blog

fayeze

خداییش اینطوریه!!!! .وبلاگت چون تازه کاری خوبه

نیلو

I know that you know that you are one of my best friend They say if a person make good memories for us we should say her thanks so thanks for every things