خاطرات

گفتن خاطرات جرأت میخواهد...

خاطرات تلخ بردر یأس  میکوبند و خاطرات شیرین حسرت هارا روانه میکنن

هردوی اینها همچون چنگال گربه ای وحشی به دلت چنگ میزنن

و آرزوهای زیبارا از فرش دلت پاره میکنن

برزبان آوردن خاطرات یعنی دادن آزادی به آنها...

خوب یا بد بهتراست در قفس سینه ات بمانن تا اطرافیان بازخم زبانهایشان

بمباران نکن باقیمانده رنگی دل را(F&N)

/ 0 نظر / 9 بازدید